En takk til Ørland sparebank!

Egenkapital på en halv milliard kroner, som Ørlands innbyggere har bygd opp gjennom 170 år i Ørland sparebank, skal heretter styres fra Rissa. Det må vel være århundrets gave til nabokommunen og et svik mot innbyggerne i Ørland, skriver Aud Johanne Lund, tidligere ansatt i Ørland sparebank i dette leserinnlegget.

Ørland sparebanks lokaler i Yrjarsgate på Brekstad.  Foto: Jakob Ellingsen

Aud Johanne Lund har skrevet dette leserinnlegget.   Foto: Terje Dybvik

Debatt

Det var en fin vårkveld der lydene fra vipa og spoven høres over alt, og det lukter frau og fuktig jord. En etter en dukker de opp etter veien — til sammen 21 menn i sin fineste puss. De aller fleste kommer med hest og vogn. De skal på et viktig møte i grenda. 33 personer har tegnet bidrag for i alt 49 spesidaler — det skal danne grunnfondet i en sparebank. Datoen er 30. april 1849. Stedet er sorenskrivergården Berg på Opphaug. Kjente navn i bygda som bl.a. Hoff, Røstad, Hovde, Udhaug, Ottersbo, Weidemann, Holtermann, Wiig, Hægvik, Eide, Eidsaunet, Lund og Buaas er der. Dette er utdrag fra bankens jubileumsbok fra 1999 da banken var 150 år.

Lite visste de den gang hvilken suksess banken skulle bli, hvilken betydning den fikk for vekst og utvikling i bygda. Spesidaler ble brukt i Norge fra 1560 til 1875. Ved overgangen fra spesidaler til kroner i 1875 ble 1 spesidaler gjort likeverdig med 4 kroner. 49 spesidaler utgjorde den gang kr.196,-. Korrigert for inflasjon ville dette i dag tilsvart ca. kr.17.000,-.

Med disse pengene og innskudd fra kommunens innbyggere kunne banken begynne å låne ut penger til vekst og utvikling av landbruk og etter hvert også til annet næringsliv. Privatkunder kunne låne penger til bolig, båt, bil, møbler osv. gjennom Ørland Sparebank. Det ble skapt nye arbeidsplasser og antall innbyggere i kommunen vokste. Trivselen og velstanden økte og kommunen ble en attraktiv og trivelig plass å vokse opp i.

Med dyktig ledelse og ansatte klarte banken seg økonomisk fint gjennom både krig og turbulente økonomiske tider og et standhaftig styre og forstanderskap styrte banken med klar visjon om at selvstendighet var viktig.

I dag har bankens egenkapital vokst fra 49 spesidaler til kr. 500.000.000,-, ja det blir mange nuller, men 500 millioner kroner er mye penger. Penger skapt i stor grad av kommunens innbyggere, fra nabobygdene og andre som har valgt å bruke Ørland Sparebank, bygdas bank. Og banken har delt ut store beløp fra gavefondet og over drifta for å støtte lokale lag og foreninger og for å finansiere viktige bygg i kommunen til glede for innbyggerne. Det har vært med å øke trivselen for barn, ungdom og voksne i idrettslag og andre foreninger. Banken har bidratt slik at flest mulig av innbyggerne har råd til å delta i ulike lag og foreninger uten for store egenandeler.

Så kom bomben. Ørland Sparebank skal fusjonere, ikke med Bjugn Sparebank, en bank som fikk sin fødselshjelp fra Ørland Sparebank da Bjugn Sparebank kom i drift fra 1892. De fikk 1/3 av Ørland Sparebanks grunnfond. Etter kommunesammenslåingen 1.1.2020 ligger Bjugn Sparebank nå i Ørland kommune. Nei, Ørland Sparebank skal fusjonere med Stadsbygd Sparebank. Og det er vedtatt, at etter fusjonen skal forretningsadressen, ledelsen og hovedkontoret være i Rissa i Indre Fosen kommune. Kontoret på Brekstad blir en filial. Det vil bety, etter noen år, at antall ansatte på Brekstad blir redusert og de mest interessante og best betalte stillinger flyttes til Rissa. Det gir mindre skatteinntekter til Ørland kommune. De 500 mill. i egenkapital som Ørlands innbyggere har bygd opp gjennom 170 år skal heretter styres fra Rissa. Det må vel være århundrets gave til nabokommunen og et svik mot innbyggerne i Ørland og i særdeleshet mot de trofaste kundene i Ørland Sparebank.

16 kvinner og menn i bankens generalforsamling skal i mars ta avgjørelsen om fusjon. Det kreves 2/3 flertall for å vedta denne avgjørelsen. Det er å håpe at minst 6 i generalforsamlingen har mot til å si nei. Vi vet hvilke personer som skal ta avgjørelsen. De har et stort ansvar. De avgjør om det også blir en fin vårkveld i 2020.

Lykke til!