Dokumenter påstandene eller beklag deg!

Daniel Lyngseth Fenstad (H) mener i dette debattinnlegget at Ivar Rostad (KL) kom med feilinformasjon og feilaktige påstander i forrige kommunestyremøte. Rostad svarer nederst i innlegget.

Daniel Lyngseth Fenstad  Foto: arkiv

Debatt

Sjølyst bosenter i Vanvikan skal som kjent rives for å gi plass til ny videregående skole i Vanvikan. I den forbindelse har Kommunelista stilt en del kritiske spørsmål ved styrets håndtering av saken.

Debattinnlegg fra Daniel Lyngseth Fenstad:

« Under valg av kommunens representant til styret i stiftelsen Sjølyst i kommunestyremøtet 24. oktober, kom KommuneListas leder Ivar Rostad med en del påstander mot stiftelsesstyret som ikke kan forbigås i stillhet.

Ved behandlingen av saken innledet Rostad med å stille "spørsmål ved om stiftelsen har drevet i henhold til stiftelsens vedtekter og stiftelsesloven, i tillegg til at Indre Fosen kommune har blitt feilinformert om stiftelsens status ved makeskiftet". Videre gikk Rostad på vegne av Kommunelista over til å fremme en rekke påstander om feilinformasjon, feil saksbehandling ved endring at stiftelsens vedtekter og at stiftelsesloven "sannsynligvis ikke har blitt fulgt", samt "mulig ulovlig forflytting av stiftelsens beboere fra sine hjem". Sitatene er ordrett fra opptak av kommunestyremøtet.

Disse grove påstandene ble fremsatt uten annen dokumentasjon enn at Rostad viste til "stiftelsesstilsynets sakspapirer, vedtekter, stiftelsesloven, kommunale sakspapirer og presseoppslag". Det er rett og slett ikke akseptabelt. Uten at jeg skal imøtegå alle påstandene her, nevner jeg blant annet at stiftelsen Sjølyst ikke har noen myndighet overfor sine beboere, den myndigheten har kun Indre Fosen kommune som leietaker av bygget.

Som representanter i kommunestyret har vi et stort ansvar. Vi er de fremste tillitsvalgte i kommunen, med kompetanse til å treffe vedtak og disponere fellesskapets midler til det beste for innbyggerne. Det ansvaret forutsetter at vi opptrer på en ærlig og redelig måte.

Ved å fremsette slike ubegrunnede påstander etterlater Rostad et inntrykk av at stiftelsesstyret, herunder kommunens representant, har handlet i strid med lov og vedtekter, samt kastet ut folk fra sine hjem uten rettslig grunnlag. Rostad har rett til å stille spørsmål. Han kan til og med stille spissformulerte spørsmål, det må vi tåle. Det som ikke bør aksepteres er ubegrunnede påstander om at styrer og enkeltpersoner har handlet i strid med loven.

Hvordan skal vi få folk til å stille opp til verv og arbeid fra kommunen om de risikerer å få sin integritet trukket i tvil fra talerstolen i kommunestyret, uten mulighet til å imøtegå påstandene?

Jeg vil minne Rostad og Kommunelista om at valgkampen er over. Dere har fått folkets tillit. Uttalelser og påstander dere fremsetter heretter er i kraft av å være medlem av kommunestyret og formannskapet. Det krever en viss rolleforståelse, både som forvaltere av folkets tillit og som arbeids- og oppdragsgivere for de som utfører tjeneste på vegne av kommunen.

Jeg forventer at Kommunelista fremlegger dokumentasjon for påstandene mot stiftelsesstyret. Om de ikke klarer å dokumentere påstandene forventer jeg en offentlig beklagelse fra talerstolen i kommunestyret. »

Tilsvar

Kommunelista ved Ivar Rostad har følgende tilsvar til Daniel Lyngseth Fenstad:

Daniel Fenstad var ikke til stede på det kommunestyremøtet det henvises til, men har tydeligvis sett video-opptaket og blitt skremt av de spørsmål jeg stilte. Fenstad angriper meg for å komme med udokumenterte påstander. Dersom han ser igjennom video-opptaket en gang til så vil han se at jeg gjentatte ganger påpeker at vi stiller spørsmål ved om lover og vedtekter er fulgt og at vi redegjør for hvilke saker det dreier seg om. Vi har ikke påstått brudd på hverken lover eller vedtekter, men stiller kun kritiske spørsmål.

Vi forstår godt at Fenstad og posisjonen for øvrig har vansker med å skille dette, for i de foregående kommunestyreperiodene har det knapt vært kritisk søkelys på beslutninger og tiltak som kommunen har satt i verk. Nå har Indre Fosen kommune fått en reell opposisjon som vil stille kritiske spørsmål ved kommunens vedtak og gjennomføringen av disse. Det har opposisjonen både rett og plikt til. Daniel Fenstad bør nå omstille seg til en ny politisk hverdag og heller ta kritikken alvorlig i stedet for å komme med beskyldninger tilbake.

Jeg ser ingen grunn til å komme med noen beklagelse over at vi stiller kritiske spørsmål. Er det noen som bør beklage så er det Fenstad overfor meg. Vi finner oss ikke i, og kan ikke bry oss om den form for sensur mot meninger og kritiske spørsmål som han her prøver seg på. Når vi stiller kritiske spørsmål til kommunen så er det først og fremst kommunen som skal svare på det og ikke spørsmålsstiller.

Denne saken vil KommuneLista følge opp videre i likhet med flere saker det er grunn til å stille kritiske spørsmål ved. Fenstad kan derfor være trygg på at denne saken vil bli godt opplyst etter hvert slik at både han og vi kan få svar på de spørsmål som stilles. Om ikke kommunen selv bidrar med åpenhet i dette så vil KommuneLista i hvert fall gjøre vårt til å opplyse saken.

Ivar Rostad
Opposisjonsleder
KommuneLista