Debatt

«Bare vakre ord»

Greta Solbakk i Ørland SV har skrevet dette debattinnlegget om offentlighet i nye Ørland kommune.

Greta Solbakk.  Foto: Arkiv

Debatt

Valget er over og de som har fått innbyggernes tillit starter om kort tid på jobben med å bygge nye Ørland kommune.

65,1 % av de stemmeberettigede i Bjugn og Ørland ønsket innflytelse og ga sin stemme ved valget. Det betyr at 5268 innbyggere i Ørland og Bjugn påvirket hvem som nå skal gjøre jobben i nye Ørland kommune. De som nå har fått tillitt, skal være seg dette bevisst.

Jobben som skal gjøres de neste 4 åra er særdeles viktig, og vil ha stor betydning for framtida langt ut over kommende valgperiode.

Ørland kommune praktiserer såkalt «meroffentlighet». Det betyr at alle innbyggerne i kommunen kan følge med saksbehandlingen og hvilke vedtak som fattes og de kan møte som tilhørere til alle politiske møter i kommunen. Alle saker som behandles er i prinsippet åpne, med noen få unntak. Alle innkallinger og saklister blir lagt ut på forhånd, slik at enhver kan finne ut om det er saker man ønsker innsyn i, og hvilke møter som kan være aktuelle å følge. Innkallinger og saklister legges ut på kommunens hjemmeside ca 1 uke før møtene avholdes. Slik kan vi på forhånd finne ut hvilke saker som er under behandling, og hvilke møter som kan være av interesse for oppmøte. Jeg vil anta at interessen for hva som skjer i den nye kommunen vil være av stor interesse, og innbyggerne i både Bjugn og Ørland vil følge spent med.

Så til den nåværende praktiseringen av såkalt «meroffentlighet». Eksempelvis kan vi se på Formannskapet i Ørland kommune. Innkallingen blir lagt ut på kommunens hjemmeside noen dager før møtet avholdes.

Saklisten er særdeles mager. Siste møte, 19. september, inneholdt 1 sak til behandling: Søknad om tilskudd, deretter to kulepunkt: Orientering ved Forsvarskoordinator og Orientering ved ordfører/rådmann.

Dette ser ikke videre spennende ut, kan man si. Vil en slik møteagenda få folk til å komme for å få innsyn og lytte til orienteringer, diskusjoner og drøftinger? Kanskje noen få, spesielt interesserte, vil finne det verdt å møte som tilhører, men de vet jo ikke hva slags saker eller tema som kommer opp.

Så kommer protokollen fra Formannskapsmøtet på kommunens hjemmeside.

Der framkommer det hva som faktisk ble informert om, og diskutert/drøftet, (enkelte utdrag fra protokollen):

 • Formannskapet startet med befaring i Basishallen kl. 09.00 
 • Orientering ved Fosen Innovasjon v/Bjørn Damhaug og Tom Guttormsen med bl.a. eventuell opprettelse av flyfaglinje ved Fosen videregående skole

Drøftingssaker:

 • Sakliste til styremøte i Fosen regionråd 20.09, bl.a. rutetilbud hurtigbåt og buss, endringer i hurtigbåttilbudene og økt reisetid med hurtigbåten.
 • Henvendelse fra Ørland kultursenter om omdisponering av avsatte midler i budsjettet for 2019 til finansiering av stillingen som daglig leder i KF.
 •  Videre arbeid med Marin verneplan etter at høringsfristen er forlenget.

Orienteringer:

 • Fosen Tingretts framtid.
 • Eventuell henvendelse til eierne av veien over Hoffsmyran om «offentlig» bruk, og status på arbeidet med gang og sykkelvei i området. 
 • Avtaleforslag Ørland kommune og Grøntvedt Pelagic vedr havneavgift.
 • Ørland lufthavn – arbeidet med nytt bygg, ny parkeringsplass og evt hangar. Status og framdrift.
 • Metro-prosjektet.  Status og fremdrift.
 • Oppfølging etter dialogen med lensmannen om ungdomsmiljøet i kommunen – brev til politikontakt og lensmann.
 • Flytting av Tingstua fra Hårberg, bygget er vernet og må flyttes.
 • «Gutter hopper bukk» - plassering.
 • Hallvertfunksjonen i ØSA (Ørland Sparebank Arena).

Flere av disse sakene kan være av stor interesse for mange av innbyggerne, og kanskje noen til om med ville vært til stede på Formannskapsmøtet for å høre hva som ble sagt.

Det ble ikke fattet formelle vedtak i noen av disse sakene, men det ble i alle fall lagt politiske føringer, og det er da dette med innsyn og offentlighet kommer inn. Så lenge ingen vet om hvilke saker som skal drøftes eller orienteres om, blir åpenhet og innsyn bare vakre ord.  Kanskje er det ikke så om å gjøre at det skal være så mange tilhører på disse møtene?

Derfor blir mitt spørsmål: Har nåværende varaordfører/påtroppende ordfører i Ørland kommune og nåværende ordfører/påtroppende varaordfører i Ørland kommune tenkt å videreføre denne praksisen i nye Ørland kommune? I så fall, er det god grunn til å følge ekstra godt med i tida som kommer.

Greta Solbakk

Ørland SV