Debatt

«I Roan kommune har det siden 2001 blitt høstet over 90 000 tonn stortare»

Hanne Skjæggestad, 3. kandidat Åfjord Senterparti, har skrevet dette leserinnlegget i valgkampinnspurten.

Hanne Skjæggestad.  Foto: Terje Dybvik

Debatt

Per Odd Solberg skrev i Fosna-Folket 17. august et engasjerende leserinnlegg om taretråling. Det er godt å se at flere nå får øynene opp for de lokale effektene av denne næringa.

I Roan kommune har det siden 2001 blitt høstet over 90 000 tonn stortare. Samtidig har vi sett en klar nedgang i sjøfuglbestanden og tydelige effekter av redusert bølgevern. Roan kommunestyre har i to valgperioder hatt felles front når det gjelder temaet og har gjennom rullering av kommuneplanens arealdel forsøkt å få til en bærekraftig forvaltning gjennom å unnta områder fra tarehøsting. Kommunen anser at dette er nødvendig for å bevare viktige oppvekstområder for lokale bestander av fisk og krabbe, funksjonsområder for sjøfugl og for å opprettholde bølgevernet rundt sårbare øyer og holmer. Begge ganger har fiskeridirektoratet på vegne av tarenæringa kommet med innsigelser til planbestemmelsen.

Etter innføring av naturmangfoldloven i 2009 skal naturmangfold være et premiss i all myndighetsutøvelse. Dette gjelder også ved fastsettelse av forskrift om taretråling. Kommunen har gjort sin jobb og vurdert alle tiltak i kommuneplanen opp mot prinsippene i lovens §§ 8-12. Kunnskapsgrunnlaget om effekter av taretråling på naturmangfold er funnet å være mangelfullt, og derfor er de viktigste oppvekstområdene for fisk og de viktigste beiteområdene for sjøfugl unntatt fra tarehøsting ved bruk av føre-var-prinsippet.

I sin siste innsigelse skriver fiskeridirektoratet at de savner en utredning av konsekvensene av kommunens plangrep for taretrålnæringen. Det blir å sette naturmangfoldloven på hodet og amerikanske tilstander når lille Roan kommune blir pålagt bevisbyrden og ikke det store internasjonale selskapet som profitterer på ødeleggelse av lokalt naturmangfold. Fylkesmannen i Trøndelag avskar innsigelsen fra Fiskeridirektoratet, og Roan kommune har per dags dato en rettskraftig kommuneplan som unntar deler av sjøområdene fra taretråling fra og med 1. oktober.

Åfjord Senterparti har programfestet en restriktiv holdning til taretråling langs kysten vår og har sørget for at dette også gjenspeiles i fylkesprogrammet: «Tarehøstingen langs Trøndelagskysten må skje med fokus på bærekraft og miljø. Høstingsintervallene må forlenges og utslippene reduseres. Viktige oppvekstområder for fisk og sjøfugl må sikres.»

Vi vil fortsette arbeidet med bærekraftig forvaltning av lokale kystressurser i kommende valgperiode.

Hanne Skjæggestad
3. kandidat Åfjord Senterparti