Debatt

«I sum er det flere ting som svikter og hindrer ønsket utvikling»

«Attraktive tomter og boliger bidrar til næringsutvikling», innleder Kommunelista i Indre Fosen i dette leserinnlegget.

«Malenaaunet» i sentrum av Indre Fosen kommune, har ventet på reguleringsplan i 10 år. På bildet er Kommunelistas Arnar Utseth og Johan Wemundstad. 

Debatt

I Indre Fosen sentrum er det 48 lærlingeplasser (tall fra 2017). Det viser et aktivt samarbeid mellom skole, offentlig- og privat næringsliv. Lærlingene får gradvis mer lønn. Ønsket og evnen til å bli mer selvstendig, øker. For å bli selvstendig, er arbeid og egen bopel nødvendig.

Indre Fosen bør ha en konkurransefordel med å skaffe bopeler med høy nok standard og til en rimeligere pris enn i mer tettbygde strøk. I dag utnyttes ikke denne fordelen. Det er for få attraktive, ledige tomter. Dette skyldes at reguleringsarbeidet i sentrale deler av Indre Fosen kommune, ligger 10 år på etterskudd. I Leksvik er det noen tomter regulert, men det gjelder ikke Rissa og Stadsbygd. Regulering av tomter i disse områdene, er spesielt viktige. Mange ungdommer ønsker å bo i sentrale områder i kommunen, i nærhet av butikker, bedrifter og viktige kommunale tjenester. Å bo i slike områder, medfører ofte en nærhet i forhold til arbeidsplasser.

I en 10-års periode har det vært møter og utredninger om sentrumsplan og boligtomter, men sluttproduktet mangler! Reguleringsplanene har ikke kommet! Til sammenligning greier man å lage og vedta en reguleringsplan for Vanvikan på under et halvår! Det ble før jul i 2018 gjort et vedtak i kommunestyret om at man kunne leie inn ekstern hjelp for å få fortgang i reguleringsarbeidet. Igjen er det umulig å se at det har skjedd noe. Hvorfor er det så vanskelig å få gjennomført tiltak som det allerede er bevilget penger til? Forstår ikke kommunedirektøren og politikerne viktigheten av arbeidet, eller er det andre grunner til at det ikke skjer noe i sentrale deler av kommunen?

I disse dager brukes det tid og penger på et prosjekt som heter «Bolyst». Primærspørsmålet er: «Hva skal til for at folk ønsker å bosette seg i kommunen?» Jobb og bopel er ting som må være på plass. Kan alle være enige om det uten et eget prosjekt for å finne det ut? Kommunedirektør og ordfører etterlyser samtidig økt bosetting i kommunen. Kan manglende reguleringsplaner og lite attraktive tomter være en del av svaret på befolkningsnedgangen?

Næringslivet etterlyser også en direkte dialog og en økonomisk satsning på tilrettelegging for næringsliv, for å sikre eksisterende arbeidsplasser, men også skape nye. Dette må vises i kommunens budsjetter. Omstillingsprogrammet brukes som unnskyldning for ikke å avsette penger til næringsutvikling.

I sum er det flere ting som svikter og hindrer ønsket utvikling. Det blir viktig å legge en rask, men god strategi for å få synergieffekter. Næringslivet må oppleve at kommunen ønsker å beholde utdannet arbeidskraft. Kommunen trenger tilflytting og befolkningsvekst.

KommuneLista vil arbeide for attraktive tomter og boliger i sentrum, direkte dialog mellom kommunen og næringslivet og midler avsatt i budsjettet til næringslivsutvikling.

KommuneLista