Debatt

«Eldreomsorgen i Ørland kommune må fortsette å være drevet av kommunen»

«Vi trenger kvalitet i velferden, ikke profitt», innleder SVs listetopp i Ørland, Øyvind Næss, i dette leserinnlegget.

SVs Øyvind Næss.  Foto: Terje Dybvik

Debatt

Kommersielle selskaper har vokst seg store på skattefinansiert velferd. Penger som er ment å gå til barn, eldre og andre som trenger velferdstjenester, ender i for stor grad opp som profitt til store internasjonale selskaper. 

SV mener at penger til velferd skal gå til nettopp velferd, ikke til profitt. Vi foreslår derfor at Ørland kommune lager en handlingsplan for å beholde offentlig og demokratisk kontroll over velferden, og øke kvaliteten på tjenestene.  

Det er flere grunner til at dette er nødvendig.  

For det første ser vi at det på landsbasis nå mangler 12.000 ansatte innen helse og omsorg. Fagarbeiderne finnes, men for mange har valgt seg andre yrker.

Andelen eldre over 70 år vil øke fra dagens 1493 personer i Bjugn og Ørland kommuner til 2492 personer i 2040.   

Skal vi sikre at vi har nok folk til å sørge for en god eldreomsorg i vår kommune, må vi lage et arbeidsliv det er mulig å stå i. Ved å øke grunnbemanningen og utvikle turnus i samarbeid med de ansatte, blir det en bedre arbeidshverdag. Vi må sørge for rett til heltid, og tilbud om faste stillinger.  

Eldreomsorgen i Ørland kommune må fortsette å være drevet av kommunen og ideelle aktører. God eldreomsorg koster penger. Da skal vi ikke sløse bort de pengene på å slippe til kommersielle krefter som ønsker å ta ut profitt.  

De ressursene vi har i eldreomsorgen må brukes klokt. Det betyr å fjerne rigide tidsstyrte tjenester, med en tillitsmodell der fagfolk sammen med brukeren finner de tjenestene som er hensiktsmessige. Pengene vi bruker på eldreomsorg må gå til å lage gode tjenester, ikke til å presse lønningene til de ansatte og gi utbytte til direktører for store, internasjonale konsern. Det betyr også at vi kan bruke den fordelen offentlig drift gir, og sikre at brukerne selv får bestemme mer over tjenestene de får.

De kommersielle barnehagekjedene tar over en stadig større deler av barnehagene i Norge, samtidig som de ideelle skvises ut. Kommunen må ha et bevisst forhold til hvor mange kommersielle aktører som slippes inn. Med for mange kommersielle aktører i en kommune mister kommunen kontroll. Det er ofte ikke ressurser til å følge opp kontrakter, eller tilsyn av hvorvidt pengene brukes på barna og ikke på frynsegoder til styreleder. SV vil ha et profittforbud i barnehagene, akkurat som vi har for skolene.  

Offentlige og universelle velferdsordninger, som alle får tilgang til uavhengig av inntekt, er en moderne oppfinnelse. Det har vært en god investering for samfunnet. Når kommersielle aktører tar over stadig mer av velferden overføres stadig mer makt og penger til private konsern og internasjonale selskaper. Det kan på sikt undergrave velferden, som har bidratt så mye til å gjøre Norge til et av verdens beste land å bo i. 

Ørland SV sier:

Mennesker – ikke markeder     

For de mange - ikke for de få     

Fremtid – ikke forurensing

Øyvind Næss

1. kandidat SV Ørland