Debatt

«Saghaug svarer om videregående i Vanvikan»

Indre Fosen-ordfører Steinar Saghaug (H) svarer i saken om ny videregående skole i Vanvikan i Indre Fosen kommune.

Steinar Saghaug (h).  Foto: Jakob Ellingsen

Debatt

Hvilke forhold var av en så avgjørende betydning at man valgte å flytte yrkesfagutdanningen bort fra den viktigste samarbeidspartneren og dermed forringe utdanningen?

Kristoffer Wemundstad ber i FosnaFolket 21.08.2019 om ordføreren kan gi en redegjørelse om dette spørsmålet. Fylkestinget fattet 25.04.2018 vedtak om å bygge en ny videregående skole i Vanvikan. Svaret på spørsmålet finner du i fylkeskommunens grunnlag for vedtaket som ble fattet. Det korte svaret på spørsmålet står i saksframlegget til saken som ble behandlet i Fylkestinget: «Fylkesrådmannen tilrår i saken å samle det videregående opplæringstilbudet i Indre Fosen kommune i en felles lokasjon i Vanvikan. Dette ut fra en vurdering om at videreføring av dagens to skoler i kommunen ikke vil være bærekraftig på sikt.»

Intensjonsavtalen mellom Leksvik kommune og Rissa kommune i forbindelse med kommunesammenslåingen, og som ble enstemmig vedtatt i kommunestyrene i begge kommunene den 12.03.2015, har følgende tekst i pkt 4:

«4. Videregående skole

Videregående skole er fylkeskommunes oppgave, men det er viktig for lokalpolitikerne i Rissa og Leksvik å mene noe om framtidig struktur.

Vårt fremtidige mål er en attraktiv og moderne skole som satser på høy kvalitet innen studiespesialisering, teknologi, realfag, yrkesutdanning og gründerskap, som drar veksler på forsknings- og utdanningsmiljøet i Trondheim, Matematikkbølgen på Amborneset og hele næringslivet og geografien i den nye kommunen. Det er ambisjoner om å tilby flere valgmuligheter enn dagens to skoler. Nærheten og tilknytningen til Trondheim betyr imidlertid mye for begge kommuner. I samarbeid med fylkeskommunene skal det utredes og arbeides for en felles videregående skole som legges til Vanvikan. Målet er at skolen blir så god at den også tiltrekker seg elever og lærere/kompetanse fra bl.a. Trondheim.»

Intensjonsavtalen lå til grunn for folkeavstemmingen om kommunesammenslåing som ble gjennomført på valgdagen i september 2015. 63 % av innbyggerne i tidligere Rissa kommune stemte for kommunesammenslåing. I tidligere Leksvik kommune ble resultatet 50/50. Jeg ble valgt som ordfører først etter folkeavstemmingen og valget i 2015 og fikk dermed et stort ansvar for oppfølgingen av intensjonsavtalen. Fra januar 2016 ble jeg i tillegg, av folkevalgte i Rissa og Leksvik, valgt som leder av fellesnemnda.

Etter at kommunesammenslåingen var besluttet av Kongen i statsråd i juni 2016, var det viktig å legge intensjonsavtalen som grunnlag for det videre arbeidet med kommunesammenslåingen. Intensjonsavtalen lå til grunn da folket stemte for eller imot under valget høsten 2015 og var grundig debattert i sosiale medier, i FosnaFolket, på folkemøter m.m. Som folkevalgte jobbet vi mye med flere punkter i intensjonsavtalen, også med pkt 4 om videregående skole. Et tilnærmet samlet kommunestyre i kommunen vår mener at Fylkestingets vedtak av 25.04.2018 om å bygge ny videregående skole i Vanvikan, er av stor betydning og et fremtidsrettet vedtak for ungdommen og næringslivet i kommunen.

Det forundrer meg at noen mener at vi ikke burde jobbet for en ny videregående skole i Vanvikan når det står så tydelig i intensjonsavtalen at det skal gjøres. Det som er det mest gledelige med vedtaket i Fylkestinget, er at alle ungdommene i kommunen vår, er sikret en ny og moderne videregående skole i egen kommune som gjør det mulig for alle ungdommer å bo hjemme og reise til og fra skolen hver dag.

Avslutningsvis vil jeg poengtere at jeg er helt enig med Wemundstad i at det er svært viktig å tilrettelegge for mer praksis i ungdomsskolene, og det blir svært viktig å etablere attraktive yrkesfag ved ny videregående skole der samarbeid mellom næringsliv og skole står sentralt.

Steinar Saghaug (H)

Ordfører i Indre Fosen

Ordførerkandidat for Høyre i Indre Fosen