Debatt

«De vet best hvordan praktiske oppgaver skal løses. Derfor må vi kutte ned på rigide kontrollregimer»

Åfjord Senterparti vil ta arbeidsgiveransvaret på alvor, skriver ordførerkandidat Tone Bårdli.

Tone Bårdli er ordførerkandidat for Åfjord Senterparti.  Foto: Snorre Berg

Debatt

Det meste av kommunens ressurser brukes på velferdstjenester som er lovfestet, og disse skal i prinsippet være like uansett hvor brukeren befinner seg. Dette kan være utfordrende for små kommuner, da enhetskostnadene her blir høyere enn i store kommuner.

Dagens regjering legger opp til økte effektiviseringskrav, og legger dette til grunn for de økonomiske overføringene til kommunene. For å opprettholde et godt tjenestetilbud må ressursene brukes rasjonelt.

Gode tjenester i Åfjord kommune må utvikles i samarbeid mellom politikerne, administrasjonen og de ansatte. Senterpartiet tror på et godt trepartssamarbeid. Det stimulerer til ansvar for egen arbeidsplass, felles arbeidsinnsats og tiltak som fremmer effektivitet.

Våre ansatte er flinke fagfolk og de gjør en god jobb. De vet best hvordan praktiske oppgaver skal løses i hverdagen. Derfor må vi kutte ned på rigide kontrollregimer. Senterpartiet mener at mer tillit vil føre til bedre tjenester til innbyggerne våre og mer tilfredse ansatte.

Åfjord Senterparti vil ta arbeidsgiveransvaret på alvor. Vi vet at arbeidsgiverpolitikk er grunnleggende viktig for tjenesteproduksjonens kvalitet og effektivitet.

Når politikerne fatter en beslutning er det de ansatte som skal gjøre jobben. Det forutsetter en god administrativ ledelse og et personale som har et godt forhold til sin arbeidsgiver. Mer tillit og mindre detaljstyring og kontroll er en fordel både for de som bor i kommunen og de som jobber der.