«Rapporten om videregående er politisk fabrikkert – det er ingen utredning»

Kommunelista skriver i dette debattinnlegget at ordfører Steinar Saghaug i Indre Fosen har framsatt flere uriktigheter rundt prosessen om videregående skole. Elementer i innlegget utløste rett til samtidig imøtegåelse fra Saghaug. Hans svar er å finne nederst.

Illustrasjonsbilde fra Vanvikan sentrum. 

Debatt

Konsekvensene for Indre Fosen kommune ved å flytte videregående fra Rissa og Leksvik til Vanvikan har aldri blitt vurdert og dermed ikke lagt til grunn for de vedtak som er tatt. Kåre Trøen påpekte dette i et leserinnlegg i F-F den 31. mai, der han med riktighet påpeker at grunnlagsrapporten er politisk fabrikkert. Ordfører Steinar Saghaug fikk anledning til å svare på dette rett etter Trøens innlegg. I sitt motsvar gir Saghaug en feil framstilling av saken, og framsetter flere uriktigheter.

Oppdraget

Bakgrunnen for saken var et vedtak i fylkestinget (92/16) der fylket ber rådmannen i kommunen(e) om en utredning av konsekvensene for sammenslåing av skolene. Som svar på dette vedtok fellesnemnda for Indre Fosen den 27/10-2016, at det skulle utarbeides en rapport for status og fremtidsscenarier for ny videregående skole i kommunen. Dette skulle da bli det faglige faktagrunnlaget som senere skulle legges til grunn for kommunen og fylkeskommunens beslutning om videregående i Indre Fosen. Utredningen er senere omtalt som «IF-Rapporten».

Politisk styrt – vedtatt konklusjon

Allerede da saken skulle vedtas gjorde politikerne det grepet som gjør at rapporten ikke kan ha noen troverdighet som en faktabasert utredning. SPs Camilla Sollie Finsmyr foreslo, og fikk flertallet i fellesnemnda med på, at rapporten skulle konkludere med at skolen burde ligge i Vanvikan. I tillegg vedtok kommunen(e) å sette ned en politisk styringsgruppe, der alle var tilhengere av Vanvikan alternativet. Disse skulle følge opp utredningen. Selv om rådmannen fikk i oppdrag å skrive rapporten, så er det innlysende at objektiviteten blir skadelidende under slike rammer.

Ingen utredning

IF-Rapporten er i seg selv er tendensiøs, mangelfull og med kreativ framstilling av tallfakta. Man har effektivt unnlatt å belyse tema som ikke taler til fordel for Vanvikan. En liste over feil og mangler i rapporten ville blitt lang. Dette er ingen utredning, men en politisk styrt rapport.

Men ikke nok med det, før utredningen skulle presenteres og godkjennes av formannskapet og fellesnemda så har den politiske styringskomiteen gått igjennom rapporten og sminket teksten for å gjøre den enda mer tiltalende til fordel for Vanvikan. Dette er gjengitt i et referat fra møte den 24/4-2017. Her deltok fremtredende ledere for de store partiene i kommunen.

Fakta og konsekvenser er utelatt

Rapporten er svak når det gjelder konsekvenser for elever og undervisning ved å flytte skolen bort fra sentrum. Tallgrunnlaget som er presentert er kreativt skilt ut for å gi Rissa minst mulig fordel. Miljøperspektivet og konsekvenser for dette er ikke nevnt med ett ord. De økonomiske og samfunnsmessige konsekvensene for kommunen ved å flytte videregående fra sentrum er ikke vurdert. Konsekvensene for berørte institusjoner, Åsly skole, foreninger, næringsliv og handelsstand er heller ikke analysert. Det er tydelig at det ikke tjente konklusjonen å få dette belyst.

Ingen åpen og Inkluderende prosess

Saghaug hevder prosessen med rapporten har vært åpen og inkluderende. Dette er både usant og direkte fornærmende overfor alle berørte instanser i Rissa, som enten har blitt neglisjert, overkjørt eller utelatt i prosessen. Som eksempel gir rapporten inntrykk av at både Rissa Videregående og ungdomsrådet har bidratt til - og står bak konklusjonen i rapporten. Begge parter hevder overfor oss at det er uriktig. Og hva med alle institusjoner, grunnskolen, foreninger, handelsstand og næringsliv som blir berørt av at videregående flyttes. Hvordan er disse konsultert, og hvor er konsekvensene for disse vurdert og beskrevet?

Er ikke fakta interessant og viktig?

Hvorfor ønsker ikke kommunen at de økonomiske og samfunnsmessige fakta ved å flytte skolene utredes? Indre Fosen kommune vil får store økonomiske utfordringer i de kommende 10 årene. Vi kan ikke ha politikere som tar viktige avgjørelser for kommunen uten å forholde seg til fakta, som ikke vil utrede alternativer, og som ikke vurderer økonomiske konsekvenser av de vedtak de fatter. Derfor trenger kommunen en ny og ansvarlig politikk.

Kommunelista ved Ivar Rostad, Tom Andre Bredesen, Janne Dyrendahl, Arnar Utseth og Didrik Frengen


Elementer i Kommunelistas innlegg om videregående skole utløste rett til samtidig imøtegåelse fra ordfører Steinar Saghaug (H). Her er hans svar:

«Ikke konsekvensutredet for Indre Fosen»:

Det er ikke riktig at ny videregående i Vanvikan ikke er konsekvensutredet.  For det første er det videregående utdanningstilbudet fylkets ansvar. Likevel har kommunen og fylket samarbeidet om flere utredninger, der konsekvensene ved ny videregående skole er godt belyst. Viser særlig til grunnlaget Fylkestinget hadde for beslutningen om plassering i Vanvikan 25. april 2018. Her er det vist til en rekke vedlegg som omhandler etablering av felles ny videregående skole i Vanvikan.

Dette gjelder vurdering av tomtealternativ, samarbeid mellom fylkeskommunen og Indre Fosen kommune, samarbeid med lokalt næringsliv og vurdering av opplæringstilbudet. Fylkesrådmannen skriver blant annet følgende i saksutredningen:

«Fylkesrådmannen tilrår i saken å samle det videregående opplæringstilbudet i Indre Fosen kommune i en felles lokasjon i Vanvikan. Dette ut fra en vurdering om at videreføring av dagens to skoler i kommunen ikke vil være bærekraftig på sikt. På bakgrunn av befolkningsprognoser anbefales det en kapasitet på 300 elevplasser for en ny felles videregående skole. Profil og opplæringstilbud for skolen utvikles i samarbeid med lokalt næringsliv».

Fylkesrådmannen bestilte i 2016 en rapport fra Norconsult for å få en uavhengig analyse av elevgrunnlaget i Indre Fosen og mulig kapasitet for en felles videregående skole. Analysene i rapporten var basert på data fra SSB – middelsvekst publisert i 2014, samt historiske data om andel av ungdommer bosatt i Indre Fosen som gikk ved enten Leksvik videregående skole eller Rissa videregående skole.

«Politisk styrt rapport med forhåndsbestemt konklusjon»:

Fellesnemndas bestilling av rapporten var ut fra enstemmige vedtak i begge tidligere kommunestyrer om intensjonsavtalen som var tydelig på at det skulle jobbes for ny videregående skole i Vanvikan. Intensjonsavtalen lå til grunn for folkeavstemmingen i 2015. Fellesnemnda var likevel, gjennom bestillingen av rapporten, opptatt av å få en helhetlig vurdering ut fra dagens status og fremtidsscenariet jf sak 36 behandlet av fellesnemnda i oktober 2016.

«Steinar Saghaug snakker usant»:

Arbeidet med ny videregående skole har pågått i flere år, med bred involvering av innbyggere, skolene og næringslivet. Jeg tar avstand fra påstander om usannheter og overkjøring. Det er ufattelig at noen, som tydeligvis har interesse og engasjement nå, ikke har fått med seg dette og invitert til diskusjon før vedtak i Fylkestinget ble fattet.

Når etableringen er vedtatt av Fylkestinget for over ett år siden med grunnlag i omfattende utredninger, bør diskusjonene framover handle om innhold og profil slik at skolen blir så god og framtidsrettet som mulig for ungdommene våre og for næringslivet.

«Politisk ønske om å unngå utredning av konsekvenser for økonomi og samfunn»

Det er bare forferdelig trist at enkelte ikke har tillit til politikerne som innbyggerne våre har valgt inn i Fylkesting og kommunestyre. Det er også overraskende at det stadig, i bl.a. leserinnlegg, fremsettes påstander som ikke er fundert på fakta, om videregående skole i Vanvikan. Til orientering: Økonomiske og samfunnsmessige konsekvenser ved flytting av skolene er omfattende utredet både av fylkeskommune og kommune. Alt dette ligger offentlig tilgjengelig på Trøndelag fylkeskommune sine hjemmesider.

Steinar Saghaug
Ordfører Indre Fosen