Debatt

«Når man nå i tillegg ser konsekvensen av tomtevalget med rasering av havneområdet i Vanvikan, så er tragedien komplett»

Kåre Trøen har skrevet dette leserinnlegget om ny videregående skole i Vanvikan.

Den nye skolen skal etter planen bygges på havna i Vanvikan.  Foto: Alexander Killingberg

Debatt

Jeg fant frem kommunestyresak 2/18 av 8. feb. 2018 (avklaring om videregående skole i Vanvikan) og blir nesten sjokkert.

Her har Høyre kommet med et «manifest» som ble vedtatt (som ekstra punkt 4) mot to stemmer og senere oversendt til Fylkeskommunen. Her tillater man seg å komme med et resonnement som er skremmende.

Her har høyre kommet med den påstand at alle som stemte for kommunesammenslåingen samtidig gikk inn for at Videregående skole skulle bygges i Vanvikan. Nei og atter Nei. Jeg og mange med meg stemte for kommunesammenslåingen til tross for at punkt 4 var med da vi visste at dette hadde kommunen ikke noe med. Jeg stolte da på at Fylkeskommunen hadde fornuftige politikere som på fritt og uavhengig grunnlag skulle vektlegge det faglige, men også legge vekt på at skolen har omgivelser som vil tiltrekke seg elever og lærere når de skulle velge plassering av den Videregående skolen i Indre Fosen. Jeg var da overbevist om at de umulig kunne lande på Vanvikan som sted for skolen.

Så feil kan man ta. Men når fremtredende politikere fra Rissa går sammen med resten av sine partifeller og forteller at Vanvikan så absolutt er rette stedet for en slik skole uten å finne frem en eneste ulempe med at skolen blir lagt utenfor de gamle kommunesentra. Når det så i tillegg bevilges 38 mill. for å styrke argumentasjonen til fordel for Vanvikan så blir det jo vanskelig for Fylkespolitikerne å ikke tro på dette. Det er ingen som på samme måte har fått presentert fordelen med at skolen forblir i Rissa og Leksvik som i dag. "Våre egne politikere var også med på å fabrikkere saksrapporten som ble sendt til fylkeskommunen der de som har studert denne mener at fakta er manipulert og at det er utelatt en rekke ting som f.eks. det skolefaglige, konsekvenser for miljø og næringslivet, økonomi, sentrumsutvikling mm. Politikerne har til og med sminket rapporten språkmessig hevdes det for å gjøre Vanvikan-alternativet mest mulig tiltalende."

Når man nå i tillegg ser konsekvensen av tomtevalget med rasering av havneområdet i Vanvikan, så er tragedien komplett. Ingen kjenner enda til tomtekostnadene som påløper før man i det hele tatt kan begynne å bygge skolen. Her er det fortsatt mange ukjente faktorer. Men fylket har vel ikke noe tak for sine investeringer virker det som eller har de det?

Men hvorfor haster det slik med ny skole så lenge man har to velfungerende skoler der elevene trives? Er man redd for høstens valg? Nytt er det også nå at det i Rissa gror fram nye og fremtidsrettede næringer som skolen kunne dratt veksler på. For å nevne noen andre fordeler så har vi idrettsanleggene liggende i umiddelbar nærhet av skolen. Det er plass for å bygge ut skolen for en langt billigere penge enn den nye skolen vil koste. Nye og spennende linjer kan vel iverksettes når som helst. Nærheten til Trondheim er praktisk talt den samme osv. osv. Det kan også nevnes at RVG i dag fanger opp mellom 80 og 90% av elevene fra Åsly og det må jo sies å være veldig bra. Og hva med skoleskyss. Her må vel buss fra Råkvåg følge gammel vei mot Fevåg og videre mot Rissa/Vanvikan for å samle opp elever på hele strekningen. Når må man da starte for å komme på skolen til kl. 08.00? Har ikke sett noe estimat på dette.

Jeg har aldri vært så overbevist i en sak som i denne saken. Å plassere skolen på havna i Vanvikan er en politisk kjempebommert. En skole som man på sikt vil se ikke tiltrekker seg verken elever eller dyktige lærere. At dagens politikere tør ta denne sjansen er utrolig. Godt valg til høsten!

Kåre Trøen

NB: Fosna-Folket har forelagt Indre Fosen-ordfører Steinar Saghaug (H) den faktiske påstanden om at politikerne har fabrikkert saksrapporten som ble sendt til fylkeskommunen. Han svarer slik på beskyldningen:

«Rapporten om utviklingsarbeid for videregående skole i Vanvikan ble utarbeidet gjennom en åpen og bred prosess og ble gjort offentlig tilgjengelig gjennom behandling i formannskap 24.04.2017 og i fellesnemnd 11.05.2017. Rapporten ble enstemmig vedtatt i fellesnemnda i sak 24/17 og ble sendt til begge fylkeskommunene etter behandling. I forbindelse med utarbeidelse av rapporten ble det nedsatt en styringsgruppe, en prosjektgruppe og en fylkeskommunal samarbeidsgruppe. Styringsgruppen besto av 3 politiske representanter fra Rissa kommune og 3 politiske representanter fra Leksvik kommune. Prosjektgruppen besto av 5 administrative representanter fra kommunene Rissa og Leksvik. Prosjektgruppen var representert ved arealsjef, planlegger, økonomisjef, næringssjef og prosjektleder. Fylkeskommunal samarbeidsgruppe besto av representanter fra fylkeskommunen i Nord-Trøndelag og fylkeskommunen i Sør-Trøndelag, samt representanter fra Leksvik og Rissa videregående skole. Fylkeskommunal samarbeidsgruppe var representert med fagleder/saksbehandler, seksjonsleder for struktur og pedagogisk utvikling, eiendomsleder, prosjektsjef/saksbehandler i bygg- og eiendomstjenesten, brukerkoordinator i bygg- og eiendomstjenesten, seniorrådgiver i fagenhet for videregående opplæring og bygge- og eiendomssjef, samt rektor og tillitsvalgt ved Leksvik videregående skole og rektor og tillitsvalgt ved Rissa videregående skole. For øvrig deltok rådmann for Rissa og Leksvik kommuner på de fleste møtene. Rapporten omhandler blant annet skolefaglig tilbud, elevtall, næringsliv og arbeidsliv, transport og samfunn. Økonomiske konsekvenser for Indre Fosen kommune er behandlet i sak 2/18 av 8. februar 2018. Som det fremgår er det flere sammensatte grupper som har bidratt ved utarbeidelsen av rapporten. Som ordfører tar jeg sterkt avstand fra påstand om at våre egne politikere har vært med på å fabrikkere og manipulere saksrapporten».

Saghaug påpeker ellers i sitt tilsvar at hele intensjonsavtalen lå til grunn for folkeavstemningen høsten 2015:

«Hele intensjonsavtalen lå til grunn for folkeavstemmingen. I pkt 4 er det tatt inn et punkt om Videregående skole som lyder:

«Videregående skole er fylkeskommunes oppgave, men det er viktig for lokalpolitikerne i Rissa og Leksvik å mene noe om framtidig struktur. Vårt fremtidige mål er en attraktiv og moderne skole som satser på høy kvalitet innen studiespesialisering, teknologi, realfag, yrkesutdanning og gründerskap, som drar veksler på forsknings- og utdanningsmiljøet i Trondheim, Matematikkbølgen på Amborneset og hele næringslivet og geografien i den nye kommunen. Det er ambisjoner om å tilby flere valgmuligheter enn dagens to skoler. Nærheten og tilknytningen til Trondheim betyr imidlertid mye for begge kommuner. I samarbeid med fylkeskommunene skal det utredes og arbeides for en felles videregående skole som legges til Vanvikan. Målet er at skolen blir så god at den også tiltrekker seg elever og lærere/kompetanse fra bl.a. Trondheim.»

Som det fremgår av dette punket har Indre Fosen kommune et ansvar for å utrede og arbeide for en felles videregående skole i Vanvikan i samarbeid med fylkeskommunen".