«Det står svært bra til med næringslivet i Norge etter fem år med høyresiden i regjering»

«Selv om det ikke er noe nytt at venstresiden glemmer at verdier må skapes, før de kan fordeles, er forsøket til Øyvind Næss på å «avlive myten» om høyresidens næringspolitikk oppsiktsvekkende lesing», framholder Daniel Lyngseth Fenstad, fylkestingskandidat for Trøndelag Høyre, i dette leserinnlegget.

Illustrasjonsbilde: Statsminister Erna Solberg (H) og resten av regjeringen under budsjettkonferansen ved Hurdalssjøen.   Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Debatt

Sannheten er at det står svært bra til med næringslivet i Norge etter fem år med høyresiden i regjering. Arbeidsledigheten går ned, den økonomiske veksten går opp, og det skapes flere og flere arbeidsplasser. På kun ett år er det skapt nesten 60 000 arbeidsplasser i privat sektor.

Den næringen som opplever størst vekst er oljenæringen, en næring SVs nestleder Torgeir Knag Fylkesnes har omtalt som en «solnedgangsindustri». I 2017 sysselsatte oljenæringen direkte eller indirekte 170 200 arbeidstakere. Det er forventet at næringens netto kontantstrøm til staten vil være 263 milliarder i 2019. Dette er penger som er avgjørende for å sikre fremtidige generasjoner det samme velstandsnivået vi nyter godt av i dag. Hvordan SV skal klare å fase ut Norges desidert mest lønnsomme næring, og samtidig øke de offentlige velferdsytelsene, er en gåte.

Mitt inntrykk er at folk flest forstår at velferden i Norge er avhengig av at lønnsomme næringer pleies. Oljenæringen bidrar ikke bare med direkteoverføringer til oljefondet, den bidrar også med skatteinntekter fra vanlige arbeidsfolk som er sysselsatt i næringa. Disse skatteinntektene er vi helt avhengige av for å få flere psykologer i kommunehelsetjenesten, flere senger i eldreomsorgen, og flere lærere på skolen til barna våre.

Næss bommer på sin omtale av regjeringens «eierpolitikk». Med Høyre i regjering har det blitt enklere for vanlige arbeidstakere å spare i aksjer og å bli medeiere i bedriften det jobber i. Gevinsten er økt lojalitet til bedriften og økt produktivitet. For bedriftene betyr ordningene mer kapital inn i næringene, noe som igjen vil bidra til mer verdiskaping. Mer verdiskaping betyr flere dyktige barnehageansatte og flere varme hender i eldreomsorgen. Og, ikke minst, flere får en jobb å gå til.

Et av regjeringens aller viktigste satsningsområder har vært at alle som kan jobbe, skal jobbe. Gjennom en stor inkluderingsdugnad har regjeringen sørget for at mennesker med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en lettere skal komme ut i arbeidslivet. En styrket arbeidslinje er viktig for å forhindre utenforskap og for å gi alle mennesker en mulighet til å lykkes. Høsten 2018 lanserte regjeringen en integreringsstrategi, der målet er å få en enda større andel av innvandrerne ut i arbeidslivet. Summen av disse tiltakene er en styrket arbeidslinje, høyere produktivitet og flere skattekroner til å finansiere velferdsytelser.

Det kan framstå som at Næss tror politikere og byråkrater er bedre til å peke ut børsvinnere enn næringslivet selv er. Intensjonen bak regionale utviklingsmidler er nok god, men treffsikkerheten og resultatene er mer tvilsomme. Derfor har regjeringen dreid midlene over til andre tiltak vi vet virker, som for eksempel en historisk satsning på samferdsel. Gode og trygge veier er en forutsetning for at næringslivet skal kunne frakte varer, motta leveranser og levere gode tjenester.

Høyre forstår at den viktigste ressursen vi kan tilføre næringslivet er kunnskap og kompetanse. Derfor har regjeringen for første gang siden 2006 gjennomført en yrkesfagreform. Fra 2020 trer nye, skreddersydde læreplaner i kraft, spesialtilpasset behovet næringslivet etterspør. I tillegg har regjeringen gjennomført en stor kompetansereform i fagskoleopplæringen, der målet har vært at mesterbrev skal ha minst like høy status som en mastergrad. Disse grepene er et direkte tilsvar på det næringslivet selv etterspør. Det ser vi nå effekten av.

Vi skaper flere arbeidsplasser, sysselsettingsgraden går opp og optimismen blomstrer i næringslivet. Vi trenger flere som tørr å satse, flere som tørr å investere og flere som tørr å yte en ekstra innsats for å skape verdier til fellesskapet. Høyresiden forstår at verdier må skapes, før de kan fordeles.

Daniel Lyngseth Fenstad
Fylkestingskandidat for Trøndelag Høyre