Debatt

«Selv var jeg like lite en Stjørna-politiker i Rissa kommunestyre, som jeg er en Rissa-politiker i Indre Fosen kommunestyre»

Høyre-politiker Daniel Lyngseth Fenstad forteller i dette leserinnlegget om hvorfor sammensetningen i kommunestyret i Indre Fosen er som den er.

Daniel Lyngseth Fenstad vil fremme en interpellasjon på fjerning av rådmannstittelen.  Foto: Sigrun Overland/arkiv

Debatt

Det har gjentatte ganger blitt stilt spørsmålstegn ved sammensetningen av kommunestyret og fellesnemda i forbindelse med kommunesammenslåingen. Spørsmålet om sammensetning av fellesnemd og kommunestyret har vært politisk behandlet flere ganger siden intensjonsavtalen ble vedtatt i 2015. At det stilles spørsmålstegn ved disse prosessene er litt overraskende, men det er ikke gitt at alle vurderinger og veivalg blir like godt kommunisert ut og begrunnet overfor innbyggerne.

Sommeren 2015 vedtok kommunestyrene i Rissa og Leksvik å opprette den første fellesnemda, bestående av formannskapene i begge kommuner (7 representanter i hvert), samt gruppelederne som ikke var representert i formannskapene. Siden Rissa hadde flere gruppeledere utenfor formannskapet, fikk Rissa flere representanter i fellesnemda enn Leksvik. Styrkeforholdet fra valget 2015 til endringen i 2017 var 12 representanter fra Rissa og 8 representanter fra Leksvik.

I desember 2015 ble prosjektbeskrivelsen for sammenslåingen vedtatt, der sammensetning av kommunestyret etter 1. januar 2018 var beskrevet. Forslaget var at det nye kommunestyret skulle bestå av de to gamle kommunestyrene, 25 representanter fra Leksvik og 23 representanter fra Rissa, samt én ekstra representant fra Rissa for å sikre kommunelovens krav om oddetall i kommunestyret. Ved behandlingen av saken i Rissa kommunestyre ønsket flere representanter å korrigere skjevdelingen i sammensetningen av kommunestyret. Brovold (SV) fremmet forslag om at Rissa skulle ha 26 representanter, men forslaget falt med 8 mot 15 stemmer. Undertegnede stemte for øvrig med mindretallet, nettopp for å imøtekomme ønsket om en mer jevnbyrdig fordeling.  

Forslaget om å endre Rissas representasjon fra 23 til 24 viste seg etter hvert å være svært vanskelig. Begrunnelsen var at loven ikke åpnet for å endre antallet representanter i kommunestyret midt i perioden, en slik endring måtte være avklart i forkant av valget. Ordførerne og rådmennene forsøkte i flere møter med Fylkesmennene å finne løsning uten å lykkes. I juni 2016 ble det gjennomført møte med kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner, der målet var å bedre balansen i nytt kommunestyre. Statsråden viste forståelse for at dette var viktig for Leksvik og spesielt for Rissa, men tilbakemeldingen var at dette ville blitt et unntak fra loven som ikke tidligere var gjennomført. Et unntak ville medføre behandling i Stortinget, noe som ville ta et helt år å få gjennomført. Dessuten viste departementet liten vilje til å legge opp til en slik stortingsbehandling. Siden unntak fra oddetallsregelen var gjennomført tidligere, hadde Kommunal- og moderniseringsdepartementet hjemmel fra tidligere vedtak for å gjøre unntak. Den enste løsningen var derfor at det nye kommunestyret ble derfor sammensatt av de to gamle kommunestyrene, og samtidig få unntak fra oddetallskravet gjennom Kongelig resolusjon.

Kommunestyret i Rissa vedtok 9. juni 2016 med 4 mot 19 stemmer den endelige sammensetningen av det nye kommunestyret. I behandlingen ble et forslag fra Pedersen (SP) om å be Leksvik trekke én representant for å korrigere skjevdelingen nedstemt.

Stemmegivning i de ulike utvalgene er åpent for allmennheten på kommunens innsynssider. At det finnes saker hvor geografi har vært avgjørende kan kanskje hende, men i det vesentlige og i alle store saker har uenighetene fulgt partipolitiske skillelinjer eller personlige overbevisninger. Hva angår saken om fordeling av tippemidler var "forfordelingen" foreslått av administrasjonen og godt begrunnet i saksframlegget. Idrettsrådet gir råd til kommunen, på lik linje med andre råd, men det er kommunen som beslutter dette. At et mindretall må gi etter for et flertall er demokratiets vesen, ikke overkjøring. Undertegnede foreslo faktisk selv å prioritere motorcrossbanen i Gurulia ved fordelingen av tippemidlene for 2016, imot Idrettsrådets og administrasjonens anbefaling. Politikk handler om fordeling av ressurser, hvilket innebærer at noe blir nedprioritert til fordel for noe annet. Forslaget ble vedtatt og motorcrossbanen har offisiell åpning 29. juni 2019, et flott anlegg til glede for unge og voksne som er interessert i motorsport.

Etter kommunevalget 2019 skal kommunestyret bestå av 37 representanter. Hvordan sammensetningen blir er det opp til velgerne å avgjøre. I den forbindelse er det viktig å presisere at folkevalgte ikke velges i sine kretser, de representerer hele kommunen. Grensedragningen mellom Rissa-politikere og Leksvik-politikere er derfor irrelevant og et feilspor. Selv om bygdetilhørighet har betydning for synet på hvordan kommunen skal styres, har alle folkevalgte en plikt til å representere og ivareta alle innbyggerne. Selv var jeg like lite en Stjørna-politiker i Rissa kommunestyre, som jeg er en Rissa-politiker i Indre Fosen kommunestyre. Vi er Indre Fosen-politikere, med ansvar for å arbeide for det beste for alle innbyggerne i alle deler av kommunen. Uten et slikt helhetlig perspektiv risikerer man å miste en konsistent og forutsigbar styring av kommunen.

Jeg håper fokuset fram mot valget i større grad skal dreie seg om politikk og nye løsninger til det beste for innbyggerne i kommunen. For Høyre er hovedprioritet å sikre fortsatt gode kommunale tjenester for innbyggerne. Det innebærer å videreføre satsningen på etter- og videreutdanning av lærere, tidlig innsats i skoler og barnehager og arbeide for at pedagoger i barnehagene får frigjort mer tid til planlegging av barnehagehverdagen. Vi ønsker også å se på muligheten for mer utstrakt bruk av velferdsteknologi og digitale løsninger i omsorgssektoren. Dagens teknologi åpner for uante muligheter for å forbedre hverdagen til både brukere og ansatte i sektoren. Valget i høst handler om hvordan nettopp disse gruppene får en bedre hverdag, hva vi som politikere kan gjøre for at elever skal lære mer, eldre føle mer trygghet og glede, og hvordan utviklingshemmede skal få en mer meningsfull og givende hverdag!

Daniel Lyngseth Fenstad

Leder Indre Fosen Høyre