Debatt

«Slike udemokratiske ytringer kan ikke få stå uimotsagt»

Per Kristian Skjærvik (Ap), Daniel Lyngseth Fenstad H), Linn Merete Barstad Moan (Sp), Kurt Myrabakk (Frp), Stefan Hansen (V) og Jon Normann Tviberg (KrF) tar i dette leserinnlegget opp det de mener er sterkt problematiske sider ved den nye Kommunelistas program.

Den nye videregående skolen i Vanvikan skal etter planen bygge på denne tomta på havna.  Foto: Alexander Killingberg

Debatt

Det politiske klimaet i Indre Fosen kommune er svært godt, preget av respekt for beslutninger og demokratiske spilleregler. I sammenslåingsprosessen har tillit og samarbeid vært nødvendig for å komme frem til gode løsninger med bred politisk forankring. Fortsatt godt samarbeidsklima er viktig for at vi skal være i stand til å håndtere utfordringene kommunen står overfor i årene som kommer.

Det betyr ikke at alle være enige. Tvert imot bidrar uenighet og ulike meninger til å styrke legitimiteten til de avgjørelsene som fattes, ved at motargumenter blir overveid og vurdert før beslutningene treffes. Dagens kommunestyre har mange slike røster, som i tråd med politiske spilleregler utfordrer flertallet med sitt syn og sine argumenter. Disse er viktige for demokratiet og de skal vi være takknemlige for at vi har.

Den siste tiden har Ivar Rostad og KommuneLista lansert seg som en alternativ valgliste foran høstens kommunevalg. Vi politikere må tåle kritikk og motbør, det er en del av tilværelsen som folkevalgt. Vi må også akseptere at det dannes alternativer utenfor de etablerte partiene. Det som imidlertid er vanskelig å akseptere, er at premissene for ordskiftet baseres på usannheter og at legitimiteten til folkevalgte organer trekkes i tvil. Det kan vi ikke godta.

Kommunestyret i Indre Fosen kommune består av de tidligere kommunestyrene i Rissa og Leksvik, valgt ved kommunevalget i 2015 og tildelt myndighet gjennom Kongelig Resolusjon av 17. juni 2016. Samtidig med valget i 2015 stemte 63 % av innbyggerne i Rissa kommune for sammenslåing med Leksvik kommune, basert på den fremforhandlede intensjonsavtalen. Oppslutningen i Rissa krets var hele 69 % for sammenslåing. Videre har sammensetningen av fellesnemda og kommunestyret vært i tråd med reglene i inndelingslova, der kommunene har full adgang til å avtale sammensetning som ikke fullt ut speiler folketallet. Sammensetningen har for øvrig ikke hatt noen betydning for de vedtak som er fattet, da uenighetene i kommunestyret jevnt over har fulgt partipolitiske skillelinjer, ikke geografiske. Konklusjonen er krystallklar: Kommunestyret er legitimt valgt og kan fatte beslutninger uten forbehold om hva senere kommunestyrer måtte mene. Å påstå noe annet er direkte feil.

Et annet problematisk premiss er at KommuneLista angivelig representerer folkemeningen og dagens kommunestyre mangler nødvendig støtte i befolkningen til å fatte legitime vedtak. Det lokale selvstyret er basert på grunnleggende demokratiske prinsipper. Det innebærer at folket velger sine representanter gjennom valg, og hvorav flertallet av representantene fatter avgjørelser på vegne av folket. Å stille spørsmålstegn ved grunnleggende demokratiske prinsipper bidrar til å undergrave tilliten til lokalpolitikere og lovlig fattede beslutninger. Slike udemokratiske ytringer kan ikke få stå uimotsagt.

Å gi inntrykk av at ei lokal bygdaliste kan endre fylkeskommunens vedtak om ny videregående skole i Vanvikan er å holde velgerne for narr. Det KommuneLista i realiteten kjemper imot er å la fylkeskommunen investere 300 millioner i ny skole i Vanvikan. Ringvirkningene av en slik investering vil være enorm for lokalsamfunnet, blant annet ved at Indre Fosen får en ny skole med helt andre muligheter for linjetilbud og fagprofil enn dagens to skoler. Om vi folkevalgte ikke hadde tilrettelagt for en slik investering hadde vi ikke gjort jobben vår.

I Fosna-Folket 20. mars 2019 presenterte KommuneLista programutkastet til neste periode. Punktene vitner om mangel på forståelse for hvordan kommunen og de politiske beslutningsprosessene fungerer. Ønsket om å omgjøre fylkestingets skolevedtak er ett av punktene uten realisme, noe også oppklaringen til Bjørnbet og Eiden viser. Et annet forslag som strider mot delegasjonsreglementet og arbeidsfordelingen til politisk og administrativ myndighet er forslaget om å omstrukturere kommuneadministrasjonen til "større vekt på daglig integritet, målstyring og ansvar". Etterlatt inntrykk er dyp mistillit til kommuneadministrasjonen og dagens politiske ledelse. Hvordan skal et slikt listealternativ styre en kommune hvis den allerede fra dag én, uten kunnskap om faktiske forhold, erklærer strid mot egen forvaltning?

Sammenslåingen av Rissa og Leksvik har blitt trukket fram som et eksempel til etterfølgelse for andre kommuner. Prosessene har gått ryddig for seg, med bred involvering av ansatte og innbyggere. Samarbeidet har vært preget av vilje til å inngå kompromisser og å finne gode løsninger i fellesskap. Dette forsøker KommuneLista, med kun kandidater fra gamle Rissa, å rive ned, ved å sette bygdene opp mot hverandre og mane frem fiendskap. Kniving mellom bygdene og interne stridigheter er ikke kommunen tjent med. Vi må tåle uenighet om saker, men måten vi opptrer på må være konstruktiv og respektfull, slik at vi ved neste korsvei kan stå sammen og samarbeide.

Vi ønsker fortsatt å ha et levende demokrati og politisk miljø i Indre Fosen. Det betinger at alle som ytrer seg i offentligheten er klar over sitt ansvar for å sikre et respektfullt ordskifte basert på fakta.

Per Kristian Skjærvik, leder Indre Fosen Arbeiderparti

Daniel Lyngseth Fenstad, leder Indre Fosen Høyre

Linn Merete Barstad Moan, leder Indre Fosen Senterparti

Kurt Myrabakk, gruppeleder Indre Fosen FrP

Stefan Hansen, gruppeleder Indre Fosen Venstre

Jon Normann Tviberg, gruppeleder Indre Fosen KrF