Debatt

«Som ordfører er jeg opptatt av å være upartisk»

Ørland-ordfører Tom Myrvold (H) svarer i dette leserinnlegget på Gunnhild Tettlis (Ap) påstand om at han som ordfører ikke følger reglementet for politiske organer.

Ørland-ordfører Tom Myrvold (H).  Foto: Arkiv

Debatt

Som ordfører er jeg opptatt av å være upartisk og behandle alle representantene likt. For å gjøre det er det nødvendig å kjenne de bestemmelser som gjelder for kollegiet, slik at misforståelser ikke oppstår. Det at jeg som ordfører kjenner de formelle regler som gjelder for møteledelse er viktig for å kunne gjennomføre politiske møter på en tilfredsstillende måte. I etterkant av Formannskapsmøte i Ørland kommune torsdag 10. januar d.å., er jeg svært glad for å inneha en slik kompetanse.

Arbeiderpartiets Gunnhild Tettli har i forbindelse med Formannskapets behandling av sak PS 4/19 – «Prioritering av spillemiddelsøknader til ordinære idrettsanlegg og til nærmiljøanlegg i Ørland kommune for 2019» fremsatt flere påstander som hverken i beskrivelse eller argumentasjon er korrekte – ikke minst når en leser møtets protokoll.

Av protokollen fremgår at Therese Eidsaune (H) var den eneste som fremmet konkrete forslaget i tilknytning til saken: «Saken utsettes da alle høringsuttalelser ikke er distribuert til alle før møtet. Det foreslås et nytt Formannskapsmøte før fristens utløp 15. januar 2019.» Av forslaget fremgår det også klart bakgrunnen for forslaget.  Forslaget ble tatt opp til votering i to punkt hvor utsettelse av saken ble enstemmig vedtatt, mens behandling av saken i nytt Formannskapsmøte innen utløp av 15. januar ble vedtatt med 4 mot 3 stemmer.

Ingen andre forslag ble fremmet. Det medfører av den grunn ikke riktighet at «forlaget ble kontant avvist av Høyre». Et utsettelsesforslag ble tvert i mot framsatt av Høyres Therese Eidsaune og ikke av andre slik det forsøkes framstilt.

APs Gunnhild Tettli referer i sitt innlegg korrekt et utdrag fra kommunens politiske reglement. Imidlertid viser hun gjennom sitt resonnement at hun ikke forstår hva det i praksis innebærer: «I saker der et politisk organ har fått delegert avgjørelsesmyndighet, kan minst 1/3 av medlemmene, ordføreren eller rådmannen før møtets slutt kreve saken lagt fram for nærmeste overordnede organ».

Bestemmelsen er å gjøre det mulig for et mindretall å reise spørsmålet om at det bør foretas en ny vurdering av vedtaket av overordnet organ (her: kommunestyret), der det mener det er gode grunner for det, og så er det flertallets plikt å vurdere om det foreligger tilstrekkelig gode grunner til å endre vedtaket. Det at det at en sak blir ført opp på dagsordenen på denne måten, ikke behøver bety at kommunestyret må ta en full ny diskusjon av vedtaket som er truffet. I kommunelovens § 34, første setning, er det fastsatt at «Folkevalgt organ kan med alminnelig flertall vedta å utsette realitetsbehandlingen av en sak på den utsendte saklisten». Dette innebærer i praksis at flertallet ganske enkelt kan vedta at en sak som er oppført på dagordenen etter krav fra et mindretall, skal strykes av denne, og «utsette» den på ubestemt tid.

Det sentrale poenget her er imidlertid at en slik krav må fremsettes før møtets slutt og kan ikke påberopes i etterkant. Et slik krav ble ikke fremsatt i møtet og kan følgelig heller ikke påberopes etter slik Arbeidspartiets Gunnhild Tettli synes å misforstå. En slikt krav kan heller ikke forstås som automatisk innfridd gjennom å eventuelt ha framsatt alternative forslag i saken men blitt nedstemt på dette. Det kan kun innrømmes dersom 1/3 av medlemmene fremsetter krav om dette etter at endelig vedtak foreligger. Møtets protokoll viser at det heller ikke ble gjort.

For å ha rett i en saksfremstilling er det viktig at beskrivelsene og argumentasjonen er korrekt. Men når saken beskrives på en slik måte at øvrige møtedeltakere ikke kjenner seg igjen og argumentene som skal underbygger påstandene er usanne blir det utfordrende å ta selvutnevnte ansvarlige politikere på alvor på et slik grunnlag.

Etter et 3-årig samarbeid med SP hvor AP ikke har fått gjennomslag, er det ikke unaturlig at AP spiller på at det er to ulike syn mellom SP og H/Frp. Men det AP ikke vet er at Høyre og SP rett etter formannskapsmøtet hadde et meget godt møte der man nå jobber for å finne løsninger som blir bedre for både friidretten og fotballen totalt sett, og kanskje kan man også tilfredsstille idrettsrådet.

Tom Myrvold
Ordfører Ørland kommune