Debatt

«Dette er en maktarroganse vi tror vil skape splid»

Arbeiderparti-politiker Gunnhild Tettli beskylder Høyre for maktarroganse i saken om hvor det skal legges nytt kunstgress på Ørlandet.

Kunstgressbanen på Gryta.   Foto: Alexander Killingberg

Debatt

Debatten rundt kunstgressbanen har rast de siste dagene, og for Ørland Høyre er det tydeligvis viktigst å trumfe gjennom sitt eget forslag uavhengig av høringsuttalelsene og retningslinjer for politisk behandling.

Det hele startet med at det i formannskapet i høst ble satt ned en tverrpolitisk arbeidsgruppe som skulle se på mulighetene og kostnadene ved å skifte kunstgresset på Gryta. Arbeidsgruppa la fram en oversikt over dette i formannskapet. Ut av det blå starter Ørland Høyre en egen prosess for å få lagt kunstgress på Ørland Stadion.

Etter store uenigheter om man skal velge Gryta eller Stadion i koalisjonen (Høyre, FrP, Senterpartiet og Venstre) vedtas det et kompromissforslag om at saken skal sendes ut på høring til idrettsrådet.

Tirsdag sist uke ble deler av høringsuttalelsene kjent via Fosna-Folket. Til tross for dette ble ikke uttalelsene sendt til formannskapets medlemmer. Medlemmene hadde altså ikke grunnlag for å fatte en beslutning i formannskapsmøte torsdag. Da dette ble påpekt ble forslaget om å utsette møtet kontant avvist av Høyre. De hadde allerede bestemt seg for å gå for stadion. Men etter et gruppemøte, hvor også koalisjonens egne medlemmer fra Senterpartiet fikk beskjed om å forlate møtet, ble utsettingsforslaget godkjent.

Senterpartiet og Arbeiderpartiets tre representanter ba da om å utsette saken til neste kommunestyre for å få en bedre prosess og bredere behandling av saken. Dette ble nedstemt av Høyre, antagelig fordi de frykter at de ikke har flertall i kommunestyret.

I reglement for politiske organer i Ørland Kommune står det: I saker der et politisk organ har fått delegert avgjørelsesmyndighet, kan minst 1/3 av medlemmene, ordføreren eller rådmannen før møtets slutt kreve saken lagt fram for nærmeste overordnede organ.

Det betyr at tre medlemmer i formannskapet kan kreve å få saken lagt frem i kommunestyret. At ordføreren ikke følger reglementet for politiske organer er meget bekymringsfullt! Dette burde være en sak for kontrollutvalget, men hva hjelper det når det er Ørland Høyre som styrer det også?

Vi er så heldige at vi har et aktivt idrettsråd, og ønsker et bredt spekter med lag og organisasjoner i kommunen vår. Idrettsrådet ønsker å bygge et felles lag for å ivareta alle. På landsbasis er friidrettsanlegg under press fra nettopp fotball. Derfor har Norges Friidrettsforbund fått en egen avtale med Norges Idrettsforbund som sier at deres syn skal veie tyngst når en omdisponerer et friidrettsanlegg.

Alt dette setter Ørland Høyre til side, og vi ser nok en gang at verken demokrati eller lagspill er deres arbeidsform. I høringsuttalelsene har en rekke lag og organisasjoner gitt sin tilbakemelding. Et stort flertall støtter forslaget om å velge Gryta. I Idrettsrådet ble forslaget om Gryta vedtatt med fire mot to stemmer. Likevel vil Ørland Høyre gå for å legge kunstgress på Stadion.

Dette er en maktarroganse vi tror vil skape splid og skade idretten i lang tid fremover. Er det virkelig slike folkevalgte vi vil ha i Ørland Kommune? Vi mener det er viktig at politikerne her klarer å se helheten og legge til rette for bredde og samhold i idretten.

Gunnhild Tettli

Ørland Arbeiderparti

Les tilsvaret fra ordføreren her.