Miljøministeren om Fosen-bjørnen: «Bred enighet på Stortinget om at vi skal ha bjørn i norsk natur»

«Det blir hevdet bjørnen tar beitedyr i mange dager før en tillatelse blir gitt. Dette stemmer ikke», skriver klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) i dette debattinnlegget.

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).  Foto: NTB scanpix

Debatt

Det er bred enighet på Stortinget om at vi skal ha bjørn i norsk natur. Dette er noe vi også har forpliktet oss til etter Bernkonvensjonen, naturmangfoldloven og rovviltforlikene av 2004 og 2011. I Jeløya-erklæringen er Regjeringen også enige om at vi skal sikre levedyktige bestander av de fem store rovviltartene: jerv, ulv, bjørn, gaupe og kongeørn. Bestandsmålet for bjørn er på 13 årlige ungekull. Nå ligger vi på 7 ungekull i året.

I Fosna-Folket 20. juli 2018 skriver Liv Darell (ordfører i Indre Fosen), Gunn Iversen Stokke (fylkesleder Trøndelag Senterparti) og stortingsrepresentant Heidi Greni at kommunene på Fosen er frustrerte over at Miljødirektoratet og Fylkesmannen ikke respekterer den soneinndelingen som er vedtatt, og heller ikke følger opp rovviltforliket. Det er selvsagt ikke riktig.

Vi skal ha en tydelig soneforvaltning i Norge, der man etablerer områder som prioriteres for rovvilt og områder som prioriteres for beitedyr. Det betyr at det er lav terskel for uttak av rovvilt i beiteprioriterte områder, mens det er høy terskel for uttak av rovvilt i rovviltprioriterte områder. Dette følges opp av både fylkesmannen og Miljødirektoratet.

Det blir hevdet bjørnen tar beitedyr i mange dager før en tillatelse blir gitt. Dette stemmer ikke. Det gikk bare noen få timer fra det ble søkt om fellingstillatelse fredag 15. juni til fellingstillatelse ble gitt av Fylkesmannen i Trøndelag.

Fylkesmannen har hele tiden vært i løpende dialog med kommunen vedrørende skadesituasjonen på Fosen og diskutert ulike metoder. Kommunen fikk tilbud om at det lokale fellingslaget kunne knytte til seg ekspertise på bruk av hund fra Statens naturoppsyn, og Statens naturoppsyn bistår nå i fellingen. Statlige myndigheter er dermed aktive i situasjonen og gir bistand der det kreves.

Det er tungt og vanskelig for sauebønder når bjørn tar sau og lam. Skader og tap er vanskelig å unngå så lenge vi har sau på utmarksbeite og samtidig skal ha rovvilt i Norge. Men beredskapen er svært høy slik at tapene skal bli så små som mulig. På landsbasis er tap av sau til rovdyr redusert med over 40 prosent de siste årene.

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V)