Debatt

«Det høres tilforlatelig ut å sette inn helikopter i fellingsforsøkene, men en bjørn kan lett unngå å bli sett fra lufta i ulendt terreng»

«Omtalen av forsøket på å felle en bjørn på Fosen skaper inntrykk av at rovdyrforvaltningen ikke ønsker bjørnen felt. Det stemmer selvsagt ikke», framholder Knut Morten Vangen fungerende avdelingsdirektør i arts- og vannavdelingen i Miljødirektoratet.

Illustrasjonsbildet er tatt i forbindelse med kraftlinjeutbyggingen på Nord-Fosen.   Foto: Terje Dybvik

Debatt

Forvaltningen trenerer ikke bjørnefelling

Omtalen av forsøket på å felle en bjørn på Fosen skaper inntrykk av at rovdyrforvaltningen ikke ønsker bjørnen felt. Det stemmer selvsagt ikke.

Fredag 15. juni klokka 18:58 ble det pr. e-post søkt om tillatelse til å felle en bjørn som hadde tatt sau i Verran og Indre Fosen kommuner. Samme kveld klokka 23:02 ble fellingstillatelse gitt av Fylkesmannen i Trøndelag.

Om sommeren er det fylkesmannen som har myndighet til å gi tillatelse til skadefelling av bjørn. Myndigheten utøves raskt og effektivt. I akutte situasjoner gis tillatelser ofte per telefon, slik at fellingsforsøk kan komme raskt i gang, mens den skriftlige saksbehandlingen tas i etterkant.

Til tross for raske tillatelser, er det krevende å felle bjørn, spesielt i tørt og varmt sommervær. I over en måned har et lokalt fellingslag lagt ned stor innsats og forsøkt å felle bjørnen på Fosen. Samtidig er det skapt et inntrykk av at situasjonen kunne vært løst, om bare myndighetene ville at forsøket skulle lykkes.

Fra flere holdt kreves det at man prøver ethvert tiltak for å få bjørnen felt. Dette inkluderer tiltak som tidligere erfaring viser har begrenset effekt og som kan ha store kostnader.

Det høres tilforlatelig ut å sette inn helikopter i fellingsforsøkene, men en bjørn kan lett unngå å bli sett fra lufta i ulendt terreng og med tett vegetasjonen. Erfaringer med varmesøkende kamera, også fra Sverige, viser at det er krevende å skille bjørn fra andre dyr, eller for den saks skyld fra solvarme steiner i terrenget nå om sommeren. Miljødirektoratet har ikke vært involvert i behandling av en søknad om bruk av helikopter i saken, men ser ikke på tiltaket som spesielt egnet i den aktuelle situasjonen. Det har derfor vært uaktuelt å benytte kvalifisert personell fra Statens naturoppsyn (SNO) til å forsøke felling av bjørn fra helikopter.

En annen diskusjon har gått om bruk av ulike typer hunder. Miljødirektoratet har avslått en søknad om bruk av løs, på drevet halsende hund. Dette innebærer å slippe løs hunder som sporer bjørnen, bjeffer mot den og driver den i terrenget. Hunder, inkludert løse hunder, brukes allerede i fellingsforsøket på Fosen. Vi har ment at dette er tilstrekkelig, og at drivende hunder ikke effektiviserer jaktutøvelsen slik situasjonen er nå. Det var også en del av vurderingen at slike hunder i seg selv gir økt risiko for skade på annet vilt og beitedyr. I avslaget ga vi tilbud om at det lokale fellingslaget kunne knytte til seg ekspertise på bruk av hund fra Statens naturoppsyn, og SNO bistår nå i fellingen.

Stortingets rovviltforlik signaliserer forventning om rask saksbehandling og effektiv felling. Det er vi også opptatt av når fellingstillatelse er gitt. Samtidig må vi som forvaltningsorgan også sikre forsvarlig saksbehandling som er i tråd med lover og forskrifter. Lovverket krever en konkret vurdering av den aktuelle situasjonen, inkludert å velge de tiltakene som forvaltningen på faglig grunnlag mener vil være effektive og forsvarlige i skadefellingen. Dessverre finnes det ingen "quick fix" ved felling av bjørn om sommeren.

Knut Morten Vangen
fungerende avdelingsdirektør i arts- og vannavdelingen, Miljødirektoratet