«I Rissa har vi ventet over 80 år siden veien på skrå opp bakken til toppen av Skaret ble stukket første gang.»

«Jeg mener at man bør holde fast på den planlagte traséen fra Stadsbygd kirke til Rørvik og at man må søke å finne annen finansieringsløsning på denne strekningen kanskje i samarbeid med Trondheimsfjordbrua og at dette kan bli et framskutt delprosjekt av dette prosjektet», skriver Kåre Trøen i dette leserinnlegget.

Illustrasjonsbilde fra Skaret.  Foto: Harriet Fætten Schei

Debatt

Sund-Rørvik

«Når krybba er tom så  bites hestene» er det et uttrykk som sier. Det er vel det som skjer i veiprosjektet strekningen Sund – Rørvik.  Som Sundet i Fosenvegene AS sier så var det aldri tatt høyde for en tunnelløsning på Stadsbygda da delprosjekt Bradden – Rørvik opprinnelig ble budsjettert.  Altså ble det satt av alt for lite midler til prosjektet Bradden-Rørvik i pakke 2.  Politikerne i Rissa overførte da det som var avsatt i pakke 1 delprosjekt nr. 1 Sund-Bradden til  dette tunnelprosjektet og måtte da være klar over at en utbedring av strekningen Sund-Bradden ble skutt mange ti-år fram i tid da dette da nødvendigvis måtte komme inn i nasjonal transportplan igjen der det en gang sto på toppen. 

Når tunnelprosjektet og veiprosjektet Stadsbygd Kirke til Rørvik nå strandet på grunn av manglende finansiering, så er innbyggerne i kommunen anmodet om å komme med innspill på hvordan vi skal benytte 320 mill.  og da må det være lov til å ta fram delprosjekt 1 i pakke 1 igjen og dersom Vegvesenet nå sier at de kan bygge denne veien som opprinnelig tenkt, så er jeg ikke i tvil om at det er dette som må prioriteres nå.  Vi får da bort den verste bakken på strekningen Sund – Rørvik og vi får bort den største flaskehalsen i Reinsalléen.  Jeg går ut fra at Fylkesutvalget i sak 249/15 mente alvor med sitt vedtak som hadde følgende ordlyd: «Strekningen Sund Bradden er en sterkt ulykkesbelastet veistrekning.  Fylkesutvalget ber derfor om at det utarbeides en helhetlig og fremtidsrettet plan for strekningen Sund-Bradden slik at dette prosjektet blir fulgt opp

Dette vedtaket kan nå bli fulgt opp og det skal forhåpentligvis være penger nok til dette.  Planen som opprinnelig er vedtatt er en fremtidsrettet løsning.  Det er bare å starte opp for nå vil vi se at det kommer i gang veibygging i regi av Fosenvegene også i vårt område.  Staværingene sier de har ventet 50 år på vei inn mot Rørvik.  I Rissa har vi ventet over 80 år siden veien på skrå opp bakken til toppen av Skaret ble stukket første gang.  

Men jeg mener videre at man bør holde fast på den planlagte traséen fra Stadsbygd kirke til Rørvik og at man må søke å finne annen finansieringsløsning på denne strekningen kanskje i samarbeid med Trondheimsfjordbrua og at dette kan bli et framskutt delprosjekt av dette prosjektet.  Helt enig i at det må være en flat vei frem til brua og inntil videre til ferjeleiet.  Reguleringsplanen bør derfor stadfestes jo før jo heller før nye hindringer kommer i veien og at noen av de 320 mill. må brukes for å ferdigstille planen.  Her blir det snakk om arkeologiske utgravinger til 15-20 mill. som antydet fra Sundet og det kan også bli snakk om utbetaling av erstatninger. 

Kåre Trøen