Meninger

«Vi må bygge vei for framtida»

Sju staværinger tar i dette leserinnlegget til orde for ikke å skrinlegge ny vei mellom Stadsbygd kirke og Vemundstad.

Skissen viser hvordan nyveien var tenkt fra rundkjøringen ved kirka på Stadsbygd og frem mot tunnelåpningen.  Foto: Fosenvegene

Debatt

Nylig kom beskjeden om at den planlagte veitraseen mellom Stadsbygd kirke og Vemundstad står i fare for ikke å kunne bli realisert på grunn av at prosjektet blir dyrere enn de 320 millionene som Fosenvegene AS pr. dato har disponibelt.

Dette kom som en stor overraskelse på oss og mange andre da vi blåøyde nok hadde levd i troen på at alt var i skjønneste orden til å igangsette bygging av en ny og framtidsrettet vei. Vi var jo blitt orientert om kommunestyrets vedtak og visste at fire års arbeid med planlegging og detaljregulering var gjort fram til nå.

For over 40 år siden fikk kommunen en etterlengtet vei langs sjøen. Folk flest var grundig lei av å kjøre opp og ned de bratte og svingete Gafsethbakkene for enten å komme til Stadsbygd eller Rissa. Nå fikk kommunens innbyggere en trafikksikker vei ifra Bradden og til Stadsbygd kirke.

Vei videre langs sjøen via Berga var tegnet og klargjort. Dessverre var det, til manges fortvilelse, ikke midler til å fullføre veien den gangen. Men folk roet gemyttene og tenkte at det kun var et tidsspørsmål før veien ble fullført. Fergeforbindelsen mellom Flakk-Rørvik var allerede en realitet, og de fleste så for seg at veien måtte fortsette i rett linje mot Rørvik. Folk så lyst på framtida.

Vi sier og skriver 2018. Fremdeles er ikke en vei for framtida bygd. Og årsakene er mange. Vi vil ikke gå inn på disse her, men alle vet at hensyn til gravrøyser og fornminner er en av årsakene.

Dagens hovedferdselsåre fra sentrum til Rørvik ble anlagt på 50-tallet. Bøndene langs veien ga fri grunn til det gode formål. Veien var ikke tenkt til gjennomgangstrafikk, men til den tids behov, nemlig å frakte melka til meieriet i sentrum av bygda og være en lokal bygdevei for folk i området. Kjerreveien langs sjøen dugde ikke lenger, syntes folket. Med iver og stor grad av dugnadsinnsats, ble veistrekningen opparbeidet med den tids redskap og enkle metoder. En grusvei som var grei nok til å kjøre med hest og vogn.

Etter hvert ble hesten byttet ut med traktor, og biler ble snart allemannseie. Trafikken økte betraktelig da ferjesambandet var et faktum. Og i løpet av tiårene som har gått, er trafikkbelastning på grusveien, som riktignok etter hvert fikk asfalt, blitt en sterkt trafikkert vei. Veien er problematisk fordi den ikke tåler tungtrafikken som går der, og fordi den er svingete og går over flere høgdetopper. Det er ikke en vei for framtida. Den veien ligger langs sjøen. Der den var planlagt å gå for mer enn førti år siden. Der politikerne har fattet et vedtak om å bygge vei.

Hvorfor trenger vi ny vei langs sjøen? Jo, vi må løfte blikket og skue inn i framtida. Regionen vår er sterkt knyttet til Trondheim. Vi som bor i denne delen av kommunen er avhengige av god kommunikasjon med byen. Det jobbes med et bruprosjekt over fjorden. Hvordan er det mulig å jobbe videre med dette så lenge vi ikke har en vei som fungerer? Brua vil aldri komme med mindre vi bygger vei først.

Vi som forlanger ny vei, ønsker at bygda og kommunen vår skal ha ei framtid. At bygdesamfunnet skal være levende og innby til bosetting og virksomhet. Vi ønsker ungdommene våre velkommen til bygda. Vi vil at eksisterende arbeidsplasser skal overleve og nye komme til. Da må vi ha en infrastruktur som bygges for framtida, og ikke for gårdagen. Å reparere veitraseen vi har i dag, er å bygge for gårdagen. Intet mindre. Det blir et utrolig stort tilbakeskritt for bygda. For alle vil vel ha et blomstrende samfunn der innbyggerne har jobb, betaler skatt til fellesskapet slik at vi kan bygge gode barnehager og skoler, ha penger til sårt tiltrengte sykehjemsplasser og andre servicetilbud.

Vi som krever ny vei, gjør det også fordi den eksisterende veien er meget trafikkfarlig. Her kan man knapt gå, langt mindre sykle langs veien uten fare for å bli kjørt ned. Hele 60 avkjørsler har vi regnet ut at det er på veien mot Rørvik. Det er med hjertet i halsen vi sender unger ut i trafikken. De bør helst skysses når de skal på trening og andre aktiviteter.

Med halvtimes intervaller kommer trailere og privatbiler i en lang rekke opp Vemundstadbakkene, over Raumollbakken og ned Håssåkerkleiva mot den krappe svingen i sentrum. Ofte vinterstid står svære trailere på tvers overalt på bygdeveien, som fungerer som hovedferdselsåre, og lager meget farlige trafikksituasjoner. Er dette forsvarlig?

Som alle vet, har næringsutviklingen i kommunen vært svak i de senere år. Dette har medført at kommunen har fått innvilget et Omstillingsprogram for å styrke næringsutviklingen. En viktig del av dette arbeidet er å etablere en bedre infrastruktur inklusive gode kommunikasjonsløsninger. I en slik overordnet sammenheng er altså ny vei svært viktig.

I kommunedelplanen er det planlagt boligområder i nær tilknytning til eksisterende vei. Og det synes vi er positivt. Men hvordan vil man løse dette hvis eksisterende vei skal være hovedveiforbindelse mellom Stadsbygd sentrum og Rørvik? Med den erfaring vi har med Statens vegvesen, vil vi anta at det blir umulig å få til avkjøringstillatelser til framtidige boligområder fra hovedveien. Vi står derfor i fare for å miste muligheten for ny boligbygging i tilfelle man tviholder på å oppruste «bygdeveien». Ønsker vi et dødt bygdesamfunn der folketallet går ned?

Snart starter byggingen av et nytt eldresenter i Stadsbygd sentrum. Tomtevalget var basert på vissheten om at ny vei var vedtatt og klar for igangsetting. Blir oppgradering av trase 0+ (den gamle bygdeveien) en realitet, har politikerne bommet fullstendig på tomtevalg. Etter vår vurdering er det en meget dårlig løsning å ha hovedveien så nært inntil et eldresenter.

Vi har ventet på ny vei i snart 50 år. Vi vil ikke vente lenger. Fosenvegene AS har 320 mill. til rådighet. De må ikke klattes bort slik det nå er foreslått, men brukes utelukkende til formålet de var tiltenkt.

Etter stemningen på veimøtet, som ble avholdt 1. mars, å dømme, er det ingen tvil om at folket på Stadsbygd og kommunen for øvrig ønsker en ny veitrase.  

Vi vil på det sterkeste anmode Fosenvegene AS om å samarbeide med politikerne i Indre Fosen for å finne løsninger på gjennomføring av det planlagte prosjektet. Og vi gjentar: De øremerkede midlene må ikke brukes på noe annet enn det de var avsatt og tenkt til, nemlig ny veiforbindelse Stadsbygd kirke- Vemundstad!

Trond Selbekk

Vigdis Schei

Jon P. Belling

Bjørn Sylthe

Harald Andresen

Øystein Andresen

Kristoffer Tung